הצהרת פרטיות

המידע המפורט לעיל נועד לשם מתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר השקעה בשותפויות המוגבלות של ק.י ברקת השקעות מתקדמות בנדל"ן בע"מ (להלן: "השותפויות").
ההשקעה בשותפויות מיועדת ללקוחות הנמנים על סוגי הלקוחות בסעיף 15א (ב) לחוק ניירות ערך בלבד (או ל35 ניצעים במהלך 12 חודשים).
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת (או מכירת) ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ואין לראות בו הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך שיונפקו בקשר עם ההשקעה בשותפויות.
אין לראות בפרסום זה בגדר המלצה ו/או ייעוץ ו/או שידול ו/או חוות דעת ו/או ייעוץ השקעות בקשר עם השקעה והוא אינו מהווה תחליף לשיקול דעתו של המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל השקעה בשותפויות צריכה להתבצע לאחר שהמשקיע בחן באופן אישי עם יועציו את המסמכים המשפטיים של השותפויות, את תנאי ההשקעה בשותפויות, את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה בשותפויות ואת יכולתו לעמוד בסיכונים הנובעים מהשקעתו בשותפויות.
אין לראות במידע המוצג בפרסום כעובדתי או כמידע שלם וממצה ואין לקבל החלטות השקעה כלשהן בהסתמך עליו בלבד.
השקעה בשותפויות, ככל שתתבצע, תיעשה רק על בסיס מסמכי השקעה מלאים ומפורטים בכפוף להוראות כל דין.
פרסום זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה, והחברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש בפרסום זה או הסתמכות עליו.
כמו כן, אין באינפורמציה הניתנת בפרסום משום הבטחת תשואה כלשהי.